Algemene voorwaarden WelPsy

Versie april 2021

WelPsy hanteert onderstaande algemene voorwaarden, welke deel uitmaakt van de behandelovereenkomst. Wordt er in de documenten verwezen naar “overeenkomst”, dan wordt hier “behandelovereenkomst” mee bedoeld.

Algemeen

 1. In deze voorwaarden wordt onder WelPsy verstaan: WelPsy gevestigd aan de Kwikstaartlaan 42, unit 9944, 3704 GS Zeist, alsmede de aan WelPsy verbonden artsen, verpleegkundigen, therapeuten en administratief personeel en/of adviseurs.
 2. De aan WelPsy verbonden artsen, verpleegkundigen en therapeuten zijn vermeld in het BIG/AGB/MBOG register; allen handelen conform de eigen beroepscodes. WelPsy staat vermeld in het AGB register onder praktijkcode 90067888 en onder KvK nr.: 78181569.
 3. In deze voorwaarden wordt onder “patiënt/cliënt/opdrachtgever” verstaan; iedereen die bij WelPsy een consult en of behandeling aanvraagt en verkrijgt. Ook worden deze termen als synoniemen gebruikt.
 4. In deze voorwaarden wordt onder patiënt/cliënt/opdrachtgever tevens de wettelijke vertegenwoordiger van de ‘patiënt/cliënt/opdrachtgever’ bedoeld.
 5. In deze voorwaarden wordt onder ‘overeenkomst’ bedoeld; elk consult en elke behandeling.
 6. Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de patiënt/cliënt/opdrachtgever en WelPsy en wordt door de patiënt/cliënt/opdrachtgever bij aanmelding via het aanmeldformulier op Welpsy.nl geaccepteerd en akkoord bevonden. Ook zijn deze voorwaarden in te zien op de website WelPsy.nl en op te vragen bij WelPsy via info@WelPsy.nl
 7. De beroepsvereniging: de beroepsvereniging waar WelPsy bij is aangesloten, zijnde Belangen Associatie Therapeut en Consument(BATC). Diens website is: batc.nl.
 8. Met schriftelijk wordt bedoeld: per briefpost of e-mailbericht.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens WelPsy.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de patiënt/cliënt/opdrachtgever  of van derden uitdrukkelijk uit.

Toestemming

 1. De patiënt/cliënt/opdrachtgever verleent voorafgaand aan de uitvoering van een behandelingsovereenkomst toestemming daartoe aan WelPsy.
 2. WelPsy kan op elk gewenst moment van de cliënt/patiënt verlangen dat de toestemming schriftelijk wordt bevestigd.
 3. De toestemming van de patiënt/cliënt behelst ook de bevoegdheid van WelPsy om hulppersonen in te schakelen. WelPsy is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van WelPsy.
 4. WelPsy behandeld uitsluitend patiënten tussen de 18 en 85 jaar.
 5. WelPsy is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt/patiënt en mag weigeren een behandelingsplan op te stellen of, zodra opgesteld, uit te voeren.
 6. Opzegging of opschorting van de behandeling is mogelijk indien de cliënt/patiënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens WelPsy, haar dienstverleners, medewerkers, aldaar werkzame vrijwilligers en/of jegens medepatiënten of hun bezoek.

Tarieven

 1. Alle prijzen die WelPsy hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen op die WelPsy hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan WelPsy ten allen tijde wijzigen. 
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door WelPsy vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. 
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van WelPsy, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Indien partijen voor een dienstverlening door WelPsy een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 6. WelPsy is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 
 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient WelPsy de patiënt/cliënt/opdrachtgever  tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 
 8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de patiënt/cliënt/opdrachtgever  het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 9. WelPsy heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 
 10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal WelPsy prijsaanpassingen meedelen aan de patiënt/cliënt/opdrachtgever .
 11. De patiënt/patiënt/cliënt/opdrachtgever  heeft het recht om de overeenkomst met WelPsy op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
 12. De patiënt/cliënt/opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het doen van navraag m.b.t. het declareren van de facturen en de vergoedingen bij de eigen verzekeraar.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaling dient direct na consult te geschieden, tenzij anders overeengekomen. Dit dient te gebeuren op een door WelPsy aan te geven wijze en in de valuta waarin is gedeclareerd. Eventuele gehele of gedeeltelijke vergoeding door derden, zoals bijvoorbeeld de zorgverzekering van opdrachtgever/cliënt, valt geheel buiten de verantwoordelijkheid van WelPsy. Informatie op de website van WelPsy is ter informatie, opdrachtgever/cliënt dient zelf bij de derde partij, zoals de eigen zorgverzekeraar, informatie over eventuele vergoedingen in te winnen voordat hij/zij bij WelPsy sessies inplant. Ook dient de opdrachtgever/cliënt zelf alle administratie omtrent eventuele vergoedingen af te handelen. Vanzelfsprekend kan WelPsy vooraf een offerte aanleveren als dit wenselijk is en vanzelfsprekend krijgt opdrachtgever/cliënt een factuur van de dienstverlening die WelPsy hem heeft geleverd.
 2. Eventuele klachten omtrent de declaratie dienen binnen zeven dagen na de dag van verzending van de declaratie schriftelijk bij WelPsy zijn ingediend. Na die termijn worden de klachten niet meer in behandeling genomen en heeft opdrachtgever in deze geen rechten. Bezwaren tegen de hoogte van een declaratie schort de betalingsverplichting niet op.
 3. Indien opdrachtgever na het verstrijken van de betalingstermijn niet heeft betaald, volgt een herinnering met verzoek tot betaling. Na uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 4. Betaalt de patiënt/cliënt/opdrachtgever  niet binnen de overeengekomen termijn, dan is WelPsy gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de patiënt/cliënt/opdrachtgever  in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 5. Wanneer de patiënt/cliënt/opdrachtgever  in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan WelPsy. 
 6. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 7. Wanneer de patiënt/cliënt/opdrachtgever  niet tijdig betaalt, mag WelPsy zijn verplichtingen opschorten totdat de patiënt/cliënt/opdrachtgever  aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de patiënt/cliënt/opdrachtgever , zijn de vorderingen van WelPsy op de patiënt/cliënt/opdrachtgever  onmiddellijk opeisbaar. 
 9. Weigert de patiënt/cliënt/opdrachtgever  zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door WelPsy, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan WelPsy te betalen. 

Verrekening

 1. De patiënt/patiënt/cliënt/opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan WelPsy te verrekenen met een vordering op WelPsy. 

Uitvoering van de overeenkomst 

 1. De diensten van WelPsy vallen binnen de definitie van het beroep van diens beroepsvereniging, zoals omschreven is in het beroepsprofiel van deze beroepsvereniging. WelPsy zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De met WelPsy gesloten overeenkomsten leiden voor WelPsy gezien de aard van deze werkzaamheden tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatverplichting. WelPsy zal de gedragsregels en richtlijnen van de beroepsvereniging naar beste inzicht en vermogen naleven.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft WelPsy het recht om in goed overleg met opdrachtgever/cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Cliënt draagt er zorg voor dat hij WelPsy tijdens het kennismakingsgesprek en/of het intakegesprek volledig informeert over de eigen voorgeschiedenis, eventuele lichamelijke- en psychische klachten, persoonlijke situatie, eventuele eerdere behandelingen of diagnosen, en andere informatie die relevant is voor de diensten die patiënt/cliënt/opdrachtgever  bij WelPsy afneemt. Het kan voorkomen dat WelPsy de client/opdrachtgever verzoekt bovengenoemde informatie schriftelijk aan te leveren t.b.v. een goede analyse.
 4. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de patiënt/cliënt/opdrachtgever . 
 5. Cliënt is en blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het eigen handelen en neemt verantwoordelijkheid voor het behalen van het resultaat. Hieronder wordt verstaan dat cliënt diens eigen handelen beoordeelt, dat patiënt/cliënt/opdrachtgever  open staat voor de feedback en adviezen van WelPsy, de eventueel door WelPsy gegeven oefeningen regelmatig beoefent, en zelf het initiatief en de regie neemt om in situaties waarin dit mogelijk is, de opgedane kennis en inzichten toe te passen en zijn eigen handelen bijstuurt. Vanzelfsprekend staan hierbij met nadruk het voeren van de eigen regie van cliënt en diens persoonlijke vrijheid centraal, zodat deze zich ontwikkelt op een wijze dat bij de cliënt past.
 6. Indien cliënt psychische en/of lichamelijke klachten van welke aard dan ook ervaart, zal cliënt tijdens de gehele periode dat hij diensten van WelPsy ontvangt, diens eigen huisarts over deze klachten informeren en hiervan steeds op de hoogte houden. Indien WelPsy dit voor verantwoorde dienstverlening nodig acht, kan WelPsy cliënt verzoeken hem dit schriftelijk aan te tonen. Cliënt zal WelPsy steeds volledig informeren indien de mening of het advies van diens huisarts, arts, psychiater, psycholoog, medisch specialist of andere zorgverlener of betrokkene relevant is voor de dienstverlening die WelPsy aan cliënt biedt.
 7. Cliënt zal WelPsy direct informeren indien diens zelfregie en zelfsturing verminderen of dusdanig ontbreken dat de diensten van WelPsy (waarvoor er voldoende zelfsturing en zelfregie voorwaardelijk zijn) onvoldoende mogelijkheden voor cliënt creëren om diens doelen te behalen. Ook zal cliënt WelPsy direct informeren indien deze in ernstige mate psychische klachten ervaart, zoals het hebben van suïcidale gedachten, of het hebben van een verslaving van welke aard dan ook, en/of als er psychische factoren zijn die het goed functioneren van cliënt belemmeren of kunnen belemmeren, etc.
 8. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WelPsy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan WelPsy worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan WelPsy zijn verstrekt, heeft WelPsy het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 9. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan WelPsy de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Informatieverstrekking door de patiënt/cliënt/opdrachtgever  

 1. De patiënt/cliënt/opdrachtgever  stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan WelPsy.
 2. De patiënt/cliënt/opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Indien en voor zover de patiënt/cliënt/opdrachtgever  dit verzoekt, retourneert WelPsy de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de patiënt/cliënt/opdrachtgever  niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door WelPsy redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de patiënt/cliënt/opdrachtgever

Verzetten of annuleren van afspraken

 1. Cliënt dient op de afgesproken plaats en/of tijd aanwezig te zijn voor het ontvangen van de overeengekomen diensten. Indien cliënt niet op de afgesproken plaats en/of tijd aanwezig is, dan vervalt, na 15 minuten de nakoming van de afspraak voor WelPsy, waarbij de oorspronkelijke betalingsverplichting voor client/opdrachtgever blijft bestaan.
 1. Indien opdrachtgever of cliënt een afspraak wil afzeggen of verzetten, dient deze dit tijdig, schriftelijk, vooraf aan WelPsy kenbaar te maken.
 2. Het verzetten of annuleren van gemaakte afspraken door opdrachtgever of cliënt dient met een termijn van tenminste 48 uur (het weekend niet uitgezonderd) voor aanvang van de afspraak gemeld te worden. Binnen 48 uur (het weekend niet uitgezonderd) voor aanvang van de afspraak is het niet mogelijk (ook niet d.m.v. een ziekmelding) om de afspraak kosteloos te annuleren of te verzetten. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen zal WelPsy in dat geval het volledige overeengekomen bedrag in rekening brengen.

Duur van de overeenkomst 

 1. De overeenkomst tussen WelPsy en de patiënt/patiënt/cliënt/opdrachtgever  wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Opzeggen overeenkomst voor onbepaalde tijd 

 1. De patiënt/cliënt/opdrachtgever kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan ten allen tijde opzeggen.

Intellectueel eigendom 

 1. WelPsy behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. De patiënt/cliënt/opdrachtgever  mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WelPsy (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding 

 1. De patiënt/cliënt/opdrachtgever  houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van WelPsy ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende WelPsy waarvan hij weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan WelPsy schade kan berokkenen.
 3. De patiënt/cliënt/opdrachtgever  neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt. 
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • die al openbaar was voordat de patiënt/cliënt/opdrachtgever  deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de patiënt/cliënt/opdrachtgever
  • die door de patiënt/cliënt/opdrachtgever  openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 1 jaar na afloop daarvan.
 6. Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 7. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen WelPsy en cliënt plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. WelPsy zal dan ook aan niemand anders, ook niet aan de opdrachtgever indien deze niet de cliënt zelf is, enige mededeling doen over de persoonlijke inhoud van deze contacten tenzij cliënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 8. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, WelPsy gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en WelPsy zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is WelPsy niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 9. Als de cliënt toestemming geeft om bepaalde gegevens te verstrekken of te rapporteren aan derden, dan geldt er geen geheimhoudingsplicht jegens de ontvanger van die gegevens of van het eventuele oordeel of advies dat in de brief of rapportage is opgenomen. Voor al het overige dat hem ter kennis mocht komen heeft WelPsy een geheimhoudingsplicht.
 10. WelPsy is niet gehouden geheimhouding in acht te nemen als hij gegronde redenen heeft om te menen dat het doorbreken van de geheimhouding het laatste en enige middel is om direct gevaar voor personen te voorkomen, dan wel wanneer hij door wettelijke bepalingen of een rechterlijke beslissing daartoe wordt gedwongen.
 11. Als te voorzien is dat een dergelijke situatie zich kan voordoen, stelt WelPsy de betrokkene ervan op de hoogte dat hij in dat geval genoodzaakt kan zijn de geheimhouding te doorbreken, tenzij er door een dergelijke mededeling acuut gevaar voor de client of derden kan ontstaan.
 12. Als WelPsy besluit tot het doorbreken van de geheimhouding dan mag die doorbreking zich niet verder uitstrekken dan in de gegeven omstandigheden is vereist.
 13. Door het aangaan van een overeenkomst met WelPsy wordt aan WelPsy toestemming verleend voor (automatische) bewerking en opslag van de verkregen persoonsgegevens.

Verjaring

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens WelPsy en de door WelPsy bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
 2. is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
 3. is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
 4. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 5. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 6. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van WelPsy waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

 1. Patiënt/cliënt/opdrachtgever vrijwaart WelPsy tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door WelPsy geleverde producten en/of diensten. 

Klachten

 1. De patiënt/cliënt/opdrachtgever dient een door WelPsy geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de patiënt/cliënt/opdrachtgever  redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de patiënt/cliënt/opdrachtgever  WelPsy daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. De patiënt/cliënt/opdrachtgever  geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat WelPsy in staat is hierop adequaat te reageren. 
 4. De patiënt/cliënt/opdrachtgever  dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat WelPsy gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 6. Indien de patiënt/cliënt/opdrachtgever  ontevreden is over de dienstverlening van WelPsy, deelt de patiënt/cliënt/opdrachtgever  dit zo spoedig mogelijk mee aan WelPsy en zullen partijen proberen om tot een informele oplossing te komen.
 7. Indien een klacht gegrond is, kan WelPsy ervoor kiezen om de werkzaamheden alsnog zoals overeengekomen te verrichten, tenzij dit inmiddels voor de client/opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Patiënt/cliënt/opdrachtgever  schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 8. Op de werkzaamheden van WelPsy is het klachtenreglement van de beroepsvereniging van toepassing. Hierbij kunnen zowel cliënt als opdrachtgever terecht als zij van mening zijn dat hun klacht door WelPsy onvoldoende is opgelost.
 9. Tevens is WelPsy Ingeschreven in het register van CAMCoop. CAMCoop is de gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg. Hier kunnen zowel opdrachtgever als cliënt terecht als zij ontevreden zijn over de afhandeling van de klacht door de beroepsvereniging.

Ingebrekestelling

 1. De patiënt/cliënt/opdrachtgever  dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan WelPsy.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de patiënt/cliënt/opdrachtgever  dat een ingebrekestelling WelPsy ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid patiënt/cliënt/opdrachtgever

 1. Als WelPsy een overeenkomst aangaat met meerdere patiënten/cliënten/opdrachtgevers, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan WelPsy verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid WelPsy

 1. WelPsy is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de patiënt/cliënt/opdrachtgever  lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien WelPsy aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. WelPsy is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien WelPsy aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaltermijn

 1. Elk recht van de patiënt/cliënt/opdrachtgever  op schadevergoeding van WelPsy vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De patiënt/cliënt/opdrachtgever  heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer WelPsy toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door WelPsy niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat WelPsy in verzuim is. 
 3. WelPsy heeft het recht de overeenkomst met de patiënt/cliënt/opdrachtgever  te ontbinden, indien de patiënt/cliënt/opdrachtgever  zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien WelPsy kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de patiënt/cliënt/opdrachtgever  zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van WelPsy in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de patiënt/cliënt/opdrachtgever  niet aan WelPsy kan worden toegerekend in een van de wil van WelPsy onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de patiënt/cliënt/opdrachtgever  geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van WelPsy kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden, werkonderbrekingen, epidemieën en pandemieën. 
 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor WelPsy 1 of meer verplichtingen naar de patiënt/cliënt/opdrachtgever  niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat WelPsy er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. WelPsy is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. WelPsy is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal WelPsy zoveel mogelijk vooraf met de patiënt/patiënt/cliënt/opdrachtgever  bespreken.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de patiënt/cliënt/opdrachtgever uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van WelPsy. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat WelPsy bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar WelPsy is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 20 april 2021.